Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
Szukaj w tym dziale:

ZARZĄDZENIE NR 48/22

PREZESA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEM

z dnia 6.12.2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Treść: Zarządzenie nr. 48/22 Prezesa IPN

ZARZĄDZENIE NR 20/22

PREZESA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

z dnia 29 marca 2022 r.

(tekst ujednolicony na dzień 22 grudnia 2022 r.)

Tekst ujednolicony statutu znjduje się w pliku:  Tekst ujednolicony Statutu

w sprawie nadania statutu Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Tręść statutu znjduje się w pliku : Zarządzenie nr. 20/22 Prezesa IPN

 

STATUT 

MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH PRL 

(w organizacji) 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji), zwane dalej „Muzeum”, jest państwową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726), zwaną dalej „ustawą o muzeach”; 

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115, 730, 1696 i 2020), zwaną dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”; 

3) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2017 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalności kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1841); 

4) niniejszego statutu. 

§ 2. 1. Organizatorem Muzeum jest Minister Sprawiedliwości, zwany dalej „Ministrem”, który zapewnia środki niezbędne do jego utrzymania z części budżetowej, której jest dysponentem. 

2. Muzeum posiada osobowość prawną. 

3. Muzeum podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. 

§ 3. 1. Siedzibą Muzeum jest m.st. Warszawa. 

2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. 

§ 4. 1. Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister. 

2. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje nadzór nad Muzeum na zasadach określonych w ustawie o muzeach. 

§ 5. 1. Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: „Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji)”. 

2. Muzeum może używać nazwy skróconej w brzmieniu: „MŻWiWP PRL”. 

 

Rozdział 2 

Zakres działania Muzeum 

 

§ 6. Do zakresu działania Muzeum należy: 

1) gromadzenie zbiorów oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu dziejów „Żołnierzy Wyklętych” i Więźniów Politycznych PRL, mając równocześnie na względzie inne okresy historyczne (m.in. okres zaborów, II wojny światowej i emigracji powojennej), ze szczególnym uwzględnieniem faktu, iż wojna w obronie Niepodległości Polski w 1939 r., będąca początkiem światowego konfliktu – II wojny światowej – nie zakończyła się dla Polaków wraz z jej faktycznym zakończeniem w 1945 r., a walka o Niepodległość Polski była kontynuowana, aż do upadku systemu komunistycznego i zakończenia działalności prawowitego Prezydenta i Rządu RP na uchodźstwie w 1990 r., co będzie szczególną troską edukacyjną w obszarze patriotycznego wychowania młodego pokolenia Polaków w duchu szacunku dla tradycji narodowych i niepodległościowych, a także form integracji środowisk kombatanckich, żołnierskich i dawnej opozycji antykomunistycznej – niepodległościowej; 

2) ochrona, utrzymanie i rewitalizacja miejsc związanych z miejscami pamięci narodowej, poświęconych „Żołnierzom Wyklętym i Więźniom Politycznym PRL”, znajdujących się w obszarze własnej placówki muzealnej lub jej filii; 

3) zorganizowanie wystawy stałej. 

§ 7. 1. Muzeum prowadzi działalność, w szczególności przez: 

1) gromadzenie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zbiorów związanych z zakresem swojej działalności; 

2) udostępnianie zgromadzonych zbiorów; 

3) prowadzenie działalności wystawienniczej, promocyjnej, edukacyjnej, badawczej; 

4) przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; 

5) opracowywanie kopii, replik i realizacji multimedialnych przedmiotów o wartości historycznej i artystycznej; 

6) użyczanie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;