Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
Szukaj w tym dziale:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH PRL

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

§ 1

 

Regulamin Organizacyjny Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, zwany dalej „Regulaminem” określa organizację wewnętrzną Muzeum oraz zasady jego funkcjonowania i zarządzania.

§ 2

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

„Ministrze” - rozumie się przez to Ministra Sprawiedliwości,

„Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego” – rozumie się przez to Ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego

„Muzeum” - rozumie się przez to Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. 

„Dyrektorze” - rozumie się przez to dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. 

„Statucie” - rozumie się przez to statut stanowiący załącznik do Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2020 roku w sprawie przekształcenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w państwową instytucję kultury oraz nadania statutu Muzeum (Dz. Urz. MS poz. 83).

„Ustawie o muzeach” - rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 1997 Nr 5 poz. 24 ze zm.)